Voorwaarden SlimmingwaveMx3

Leaseovereenkomst – Perfect Body Investments Particulier 2018 /2019
MAXUVITE © concept – MX3 kantelplaat

De ondergetekenden:

ThoMaDa B.V. io, handelend onder de naam “Perfect Body Investments”, gevestigd en kantoorhoudende te (5657 DX) Eindhoven aan Flight Forum nummer 3846, (SEPA) incassant ID: NL49222658676020000, hierna te noemen: “Financier” en Naam………………………………………..  Adres…………………………….…………………….

 

Postcode………………, Woonplaats…………………………….…………………….E-mail……………………………………………..

 

Tel:  ……………………………, Bank……………………………………….IBAN: ……..NL………………………………..……………………….

 

ID bewijs Paspoort / rijbewijs /…………………………………………………………………..hierna te noemen: “Huurder”.

 

De Huurder wil graag gebruik maken van het MAXUVITE ©-concept, onderdeel van Perfect Fitness B.V., echter wenst daarvoor gebruik te maken van de financieringshulp van Financier.

 

Het pakket

De Financier stelt de Huurder het onderstaande pakket ter beschikking:

 • Kleine kantelplaat Slimming Wave Mx3
 • 1 training van 1/2 uur op locatie van Perfect Fitness B.V. te Eindhoven
 • 1 handleiding

 

De genoemde goederen dienen opgehaald te worden bij Perfect Fitness B.V. (Hoogstraat 348 te Eindhoven), tenzij anders overeengekomen in lijn met artikel 1 lid 2 van de Algemene Voorwaarden.

 

De financiering

Huurder zal gedurende tenminste 1 maand, ingaande op de datum waarop de bovenstaande goederen door of middels Financier aan huurder zijn geleverd de volgende bedragen voldoen:

– Per maand en de aansluitende periode van deze overeenkomst: € 37,- p/m incl btw;

Op rekening nummer NL49222658676020000

 

Extra (service)kosten/borg

Bij het sluiten van deze overeenkomst dient een borgsom voldaan te worden van € 37,- aan Perfect fitness.

 

Eenmalige én doorlopende SEPA machtiging

Met ondertekening geeft Huurder toestemming om i.v.m. “Borg een Pin of kas betaling te voldoen bij de

€ 37 Perfect Fitness.  Maxuvite Huurder en doorlopend de bedragen als genoemd onder “De financiering” i.v.m. “Lease Maxuvite Huurder  als incasso-opdracht te versturen aan de bank van én te incasseren van de rekening van Huurder o.g.v. een SEPA incassomachtiging. Wanneer Huurder het niet eens is met deze afschrijving(en) kan hij deze laten terugboeken. Huurder dient hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op te nemen met zijn bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

 

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn toegevoegd als bijlage.

 

Overeengekomen op        ……………………………………… 2018 in Eindhoven,

 

Financier                                                                                                                     Huurder

 

………………………………………..                                                                                      ………………………………………..

Naam:                                                                                                                         Naam:

 

Bijlage: Kopie identificatiebewijs Huurder c.q. diens vertegenwoordiger

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Financial Lease

Artikel 1

1.De Financier stelt de, in de overeenkomst genoemde producten (hierna te noemen: “goederen”) en diensten ter beschikking aan de Huurder.

2.De levering vindt plaats op het vestigingsadres van Perfect Fitness B.V, levering op een andere locatie zal -op verzoek van Huurder- voor diens rekening en risico geschieden.

3.De Financier is jegens de Huurder slechts aansprakelijk voor schade door vertraging bij de aflevering en de montage van de goederen door de leverancier, alsmede voor schade door wanprestatie van de leverancier, zoals met betrekking tot de goede functionering van de goederen en met betrekking tot garanties, voor zover die schade op de leverancier kan worden verhaald.

4.Voor zover echter de leverancier terzake van deze en andere schade aansprakelijk kan worden gesteld, verbindt de Financier zich jegens de Huurder om voor diens rekening en risico desgevraagd een rechtsvordering tegen de leverancier in te stellen of, zo nodig, de Huurder door een cessie daartoe in staat te stellen.

 

Artikel 2

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van 1 maand en wordt aansluitend verlengd met telkens een  maand. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven, ten minste 2 weken voor het einde van de overeengekomen looptijd.

2.De Financier is, wordt en/of blijft juridisch eigenaar van de goederen. Op het moment en door het feit, dat de leverancier of Financier de goederen aflevert aan de Huurder, zal de Huurder de goederen voor de Financier gaan houden.

 1. De Financier blijft juridisch eigenaar van de goederen gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst en daarna.

 

Artikel 3

1.De overeengekomen vergoeding voor de ter beschikkingstelling van de goederen en diensten dient telkens op de eerste dag van elke maand aan de Financier te worden/zijn voldaan. Huurder machtigt hierbij Financier om éénmalig de overeengekomen borg en doorlopend de overeengekomen vergoeding middels een doorlopende SEPA incasso-opdracht te innen en te sturen naar de bank van Huurder. Huurder machtigt hierbij Financier om deze incasso te registreren bij de bank van Huurder en de voornoemde bedrag te innen.

2.Vanaf het moment van de aflevering van de goederen, als bedoeld in artikel 2 lid 2, zijn de goederen geheel voor risico van de Huurder.

 1. De Huurder blijft ondanks wanprestatie van de leverancier, nietigheid of vernietigbaarheid van de overeenkomst met de leverancier, beschadiging of verlies van de goederen verplicht de in lid 1 bedoelde termijnen gedurende de in artikel 2 lid 1 bedoelde periode aan de Financier te voldoen.

 

Artikel 4

 1. De Huurder is verplicht de goederen behoorlijk te onderhouden; alle onderhoudskosten komen voor zijn rekening, tenzij anders overeengekomen. Als er een apparaat kapot gaat wordt dit opgestuurd

en krijgt men een vervangend model. Het eigen apparaat wordt retour gestuurd als dit is gerepareerd. De verzendkosten komen voor rekening van huurder.

 1. De Huurder is verplicht de goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging, o.a. ten gevolge van brand.
 2. De Financier heeft te allen tijde toegang tot de ruimte, waarin de goederen zich bevindt teneinde zich te vergewissen van de naleving van de verplichting uit hoofde van het in lid 1 bepaalde.
 3. De Huurder is desgevraagd verplicht de polis en de premiekwitanties met betrekking tot de verzekering aan de Financier te tonen en een eventuele vordering op de verzekeraar terzake van een uitkering tot zekerheid aan de Financier te cederen.

 

Artikel 5

1.De Financier en leverancier is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de goederen aan personen en aan eigendommen van derden en van de Huurder, behalve in geval van —en voor zover— deze schade (mede) is veroorzaakt door nalatigheid van de Financier.

2.De Huurder vrijwaart de Financier tegen alle aanspraken van derden jegens de Financier terzake van vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 en is voorts gehouden afdoende verzekeringen af te sluiten om eventuele schades te dekken.

 1. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de Mx3 geen verzekeringen zijn afgesloten door verhuurder voor zijn aansprakelijkheid en hier van op de hoogte te zijn. In deze is huurder volledig zelfstandig aansprakelijk voor het in gebruik nemen van de Mx3. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

 

Artikel 6

 1. De Huurder is niet bevoegd in en aan de goederen wijzigingen en toevoegingen aan te brengen.

 

2.Toevoegingen als in lid 1 bedoeld en bij reparatie vervangen onderdelen worden eigendom van de Financier op de voet van het in artikel 2 lid 3 bepaalde.

 

Artikel 7

 1. Het is aan de Huurder niet toegestaan de goederen te verplaatsen zonder toestemming van de Financier.

 

 1. Het is aan de Huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Financier het gebruik van de goederen aan een derde over te dragen.
 2. Het is aan de Huurder niet toegestaan de goederen aard- en nagelvast te verbinden met de grond en/of het gebouw of zodanig met een andere roerende of onroerende zaak te verbinden, dat de goederen een bestanddeel van dat andere goed wordt.
 3. De Huurder is verplicht te gedogen, dat door de Financier aan de goederen een kenteken wordt aangebracht, waaruit op voor derden kenbare wijze het juridische eigendomsrecht van de Financier kan blijken; de Huurder mag dit kenteken niet verwijderen tijdens de duur van deze overeenkomst.
 4. De Huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers, te doen blijken van het eigendomsrecht van de goederen van de Financier zodra het gevaar bestaat dat een derde de goederen gaat beschouwen als eigendom van de Huurder. Kosten, gemaakt ter waarborging van de rechten van de Financier tegenover derden komen voor rekening van de Huurder.

 

Artikel 8

 1. Bij niet voldoening van enige betaling op de vervaldag is de Huurder over het achterstallige bedrag een percentage verschuldigd van 2 % per maand wegens rente en kosten te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als een gehele maand.
 2. Bovenop het bepaalde in lid 1 is Huurder tevens, voor het enkele feit dat betaling niet of te laat heeft plaatsgevonden of in het geval Huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens Financier een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van € 250,-, alsmede een boete ten bedrage van € 100,- voor iedere dag dat zo een toerekenbaar tekortschieten voortduurt.

 

Artikel 9

De Financier is bevoegd de juridische eigendom van de goederen tijdens de looptijd van deze overeenkomst aan een derde over te dragen, mits hij ten laste van die derde en ten gunste van de Huurder bedingt, dat alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, die aan de Financier toekwamen respectievelijk op hem rusten, ten gunste en ten laste van die derde door de Huurder kunnen worden uitgeoefend.

 

Artikel 10

 1. De onderhavige overeenkomst eindigt onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, door opzegging van de zijde van de Financier met een termijn van 14 dagen wegens één van na te noemen omstandigheden:
 2. indien de Huurder in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling of WSNP aanvraagt, indien op diens goederen beslag wordt gelegd of indien de rechtspersoon wordt ontbonden:
 3. indien de Huurder zodanig achterstallig is met de voldoening van de in artikel 3 bedoelde maandelijkse vergoedingen, dat de gehele achterstand meer bedraagt dan 2 maanden te vermeerderden met het in artikel 8 genoemde bedrag;
 4. indien de Huurder ondanks sommatie in gebreke blijft binnen 14 dagen alsnog aan een van zijn andere contractuele verplichtingen te voldoen;
 5. indien de goederen teloor gaat of zodanig beschadigd wordt, dat herstel ervan niet meer verantwoord is.
 6. Indien deze overeenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid bepaalde, zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 11, de resterende termijnen als bedoeld in artikel 3 onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11

 1. Bij beëindiging van deze overeenkomst, op welke grond dan ook is de Huurder verplicht de goederen op zijn kosten in goede staat—normale slijtage in aanmerking genomen—af te leveren aan de Financier of aan een door de Financier aangewezen derde in Nederland.
 2. Het demonteren, het inpakken en het transport van de te retourneren goederen geschiedt voor rekening en risico van de Huurder.
 3. De Huurder is desgevraagd verplicht te gedogen, dat de goederen na het einde van deze overeenkomst nog gedurende ten hoogste 1 maand bij de Huurder in bewaring blijft. Gedurende die tijd is de Huurder niet meer bevoegd van de goederen gebruik te maken, behoudens een afwijkende afspraak.

 

Artikel 12

Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen in eerste aanleg worden berecht door de Kantonrechter te Oost-Brabant.